VII Regionalne Forum Edukacyjne – 16.11.2015

W poniedziałek, 16-go listopada, odbyło się VII Regionalne Forum Edukacyjne pod hasłem: POKAZAĆ PRZYSZŁOŚĆ – ROLA NAUCZYCIELA W WYTYCZANIU ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ UCZNIÓW. Organizatorami były: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. Spotkanie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki z terenu powiatu wodzisławskiego: Starosta Wodzisławski Tadeusz Skatuła, Danuta Maćkowska, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego, Ludwika Kłosińska, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, Edyta Glenc, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim oraz Helena Łyp, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej Urzędu Gminy w Gorzycach.

            W przyjaznych murach Wydziału Zamiejscowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, (vis-à-vis PODN), dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół powiatu wodzisławskiego i miejscowości ościennych, wysłuchali wystąpień zaproszonych gości, reprezentujących różne dyscypliny nauki i etapy edukacyjne.

            W tematykę spotkania wprowadził Starosta Wodzisławski Tadeusz Skatuła, sytuując temat forum w szeroko zarysowanej perspektywie edukacyjnej, ogniskującej się wokół zagadnień o kluczowym znaczeniu dla organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. W wystąpieniu poruszone zostały kwestie dotyczące funkcjonowania lokalnego środowiska oświatowego, jak i działań zmierzających do powiązania ich oferty programowej z zapotrzebowaniem pracodawców i charakterystyką lokalnego rynku zatrudnienia. Wyeksponowana została waga odpowiedniego przygotowania młodych ludzi do pełnienia ról zawodowych oraz budowania miejscowego kapitału społecznego.

Reprezentująca Uniwersytet Śląski (Wydział Pedagogiki i Psychologii), dr hab. Elżbieta Turska („Nauczyciel – doradca, opiekun, mentor, coach…”), starała się nakłonić zebranych do refleksji nad przygotowaniem dzieci i młodzieży do funkcjonowania w warunkach współczesnego, niezwykle zmiennego rynku pracy. Podkreśliła, że uczniowie żyją w trudnej do zdefiniowania rzeczywistości gospodarczej i ekonomicznej, stąd tak wielką rolę pełni plan indywidualnego rozwoju sprzężony z diagnozą własnego potencjału merytorycznego i społecznego, a także wizją przyszłości.

Mgr Andrzej Kasperek, doradca zawodowy, nauczyciel akademicki, członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP („Integracja poradnictwa edukacyjno-zawodowego na lokalnym rynku”) wprowadził zebranych w świat poradnictwa zawodowego, prezentując bagate spektrum zadań realizowanych w ramach tej specjalności zawodowej, przekonując zebranych o potrzebie funkcjonowania – na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego – komplementarnego systemu, pozwalającego na przekazywanie uczniom rzetelnej informacji na temat ich potencjału zawodowego, jak i realnych możliwości lokalnego rynku pracy.

Mgr Sabina Ficek, wicedyrektor Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego („Rybnicka platforma poradnictwa zawodowego”) z dużą swadą przedstawiła interesującą syntezę działań podejmowanych na terenie Rybnika, zmierzających do tworzenia miejscowego (wyłącznie w formule non-profit), elektronicznego źródła informacji służących orientacji zawodowej. Tego typu refleksja może stać się punktem odniesienia dla działań edukacyjnych z zakresu zawodoznawstwa podejmowanych na terenie powiatu wodzisławskiego, a być może i całego Subregionu Zachodniego.

            Na zakończenie spotkania mgr Michalina Kowol z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim („Dobre praktyki – realizacja doradztwa zawodowego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wodzisławiu Śląskim”), wprowadziła zebranych w tematykę projektów poświęconych poradnictwu, realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie Poradni, jak i w środowisku oświatowym powiatu. Zebrani zyskali orientację w licznych działaniach, które pozwalają dzieciom i młodzieży na rozpoznanie własnych predyspozycji przedmiotowych, jak i zawodowych.

            Korzyści środowiska oświatowego z organizacji spotkania wydają się daleko wykraczać poza doraźny wymiar dydaktyczny czy wychowawczy. Choć działania z zakresu preorientacji zawodowej są immanentnie splecione z istotą edukacji, to jednak poruszone problemy odnosiły się do planu prospektywnego, każącego postrzegać zadania szkoły nie tylko przez pryzmat nauczania poszczególnych przedmiotów, ale kształcenia w jego pełnym spectrum, uwzględniającym zawodową przyszłość uczniów. Rzecz w tym, by w polu widzenia decydentów oświatowych, dyrektorów i nauczycieli wciąż pojawiało się pytanie o perspektywy dzieci i młodzieży, to bowiem od nich właśnie zależeć będzie pozycja Polski na arenie międzynarodowej.

            Za rok zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Regionalnego Forum Edukacyjnego!

Materiały pokonferencyjne:

 

Galeria zdjęć

VII Regionalne Forum Edukacyjne

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

oraz

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl.

zapraszają

nauczycieli wszystkich typów szkół

na VII Regionalne Forum Edukacyjne

pod hasłem:

POKAZAĆ PRZYSZŁOŚĆ – ROLA NAUCZYCIELA
W WYTYCZANIU ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ UCZNIÓW

 

Termin: 16 listopada 2015r. (poniedziałek)

Godziny: od 14.00 do 17.00

Miejsce: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. 1 Maja 23 b , 44-304 Wodzisław Śląski

Koszt uczestnictwa w Forum: 15 zł. od osoby

 

Osoby zainteresowane udziałem w Forum, proszone są o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Formy płatności:          

  • Wpłata prywatna – uczestnik sam uiszcza opłatę za szkolenie przed dniem rozpoczęcia szkolenia i przynosi potwierdzenie dokonania zapłaty na nr rachunku bankowego   Getin Noble Bank S.A. 53 1560 1094 2125 0085 5219 0005.
  • Rachunek na szkołę/instytucję – wystawiany przez PODN w dniu szkolenia z terminem płatności na dane zamieszczone w dołączonym formularzu, uczestnik otrzymuje ten rachunek w dniu szkolenia i przekazuje szkole. Uczestnik w tym przypadku nie wpłaca nic indywidualnie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 listopada 2015r. do sekretariatu PODN faxem
na nr: (32) 72-93-242 lub mailem na adres
: sekretariat@podn.wodzislaw.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Iwona Miler imiler@podn.wodzislaw.pl, tel.(32) 72-93-245